O FIRMIE

Badania, certyfikacja i ocena wyrobów i urządzeń – CE, ENEC, ENEC+, B, IECEE CB Scheme, CCA, CCA-EMC

Badania oddziaływania fotobiologicznego wg EN 62471

Badania efektywności energetycznej

Badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC

Badania zagadnień widma radiowego RTTE i RED

Pomiary pól elektromagnetycznych EMF

ITE Oddział PREDOM od 40 lat (do 2012-01-01 jako Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR) prowadzi badania bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej EMC, efektywności energetycznej, hałasu, oddziaływania pól elektromagnetycznych na ludzi oraz certyfikację i ocenę zgodności wyrobów i komponentów elektrycznych:

 • sprzęt elektryczny i gazowy do użytku domowego i podobnego,
 • elektryczny i gazowy sprzęt dla handlu i gastronomii,
 • sprzęt oświetleniowy i podzespoły,
 • urządzenia elektroniczne,
 • urządzenia informatyczne, biurowe, moduły, części,
 • elektronarzędzia,
 • automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego,
 • elektryczne urządzenia pomiarowe i laboratoryjne,
 • elektryczny sprzęt do pielęgnacji terenów przydomowych,
 • podzespoły (w tym silniki elektryczne, regulatory, transformatory, łączniki, wtyczki, gniazda, wtyki etc.)

 

ITE Oddział PREDOM jest jednostką notyfikowaną nr 1451 w zakresie następujących Dyrektyw Nowego Podejścia (certyfikacja dla oznakowania CE):

 • Dyrektywa LVD – 2014/35/UE dotycząca sprzętu elektrycznego
 • Dyrektywa EMC – 2014/30/UE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
 • Dyrektywa RED – 2014/53/UE dotycząca widma radiowego
 • Dyrektywa maszynowa – 2006/42/WE
 • Dyrektywa – 2009/142/EC (poprzednio 90/396/EEC) dotycząca urządzeń spalających paliwa gazowe
 • Dyrektywa hałasowa 2000/14/EC i 2005/88/EC dotycząca urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń
 • Dyrektywa RTTE 1999/5/EC dotycząca telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych
 • Dyrektywa 92/42/EWG dotycząca efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.

Badania wykonywane są w Laboratorium Badawczym PREDOM posiadającym certyfikat akredytacji Nr AB 003 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji w skład którego wchodzą 3 specjalistyczne pracownie badawcze. Laboratorium jest członkiem Komitetu Laboratoriów Badawczych CTL w ramach IECEE oraz współpracuje z szeregiem laboratoriów krajowych i zagranicznych. Dalsze informacje o Laboratorium Badawczym można uzyskać po wywołaniu odnośnika LABORATORIUM BADAWCZE BS.

Sprawdzanie i wzorcowanie aparatury badawczej i pomiarowej dokonywane jest przez Laboratorium Metrologiczne. Dalsze informacje dotyczące wykonywanych sprawdzeń, wzorcowań oraz posiadanego wyposażenia pomiarowego można uzyskać po wywołaniu odnośnika LABORATORIUM METROLOGICZNE BM.

ITE Oddział PREDOM działa w ramach niżej wymienionych organizacji w zakresie wzajemnego uznawania certyfikatów, inspekcji w fabrykach i sprawozdań z badań :

 • IECEE – IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment – CB Scheme
 • CCA – CENELEC Certification Agreement
 • CCA – EMC Agreement – Agreement to the use of a commonly agreed Mark of conformity to European Standards for EMC
 • EEPCA – European Electrical Products Certification Assotiation.
 • ECS – European Cerification Scheme

 

enecPREDOM ma uprawnienia do wydawania certyfikatów / licencji na oznaczanie wyrobów znakiem ENEC – europejskim znakiem wysokiej jakości dla wyrobów elektrycznych świadczący o zgodności z europejskimi normami bezpieczeństwa.

 


ENECplusmaly

 

PREDOM jest również uprawniony do wydawania certyfikatów na znak ENEC+ w zakresie funkcjonalności wyrobów oświetleniowych.

 


 

ITE Oddział PREDOM posiada kwalifikowaną kadrę, legitymującą się wysokim poziomem wiedzy teoretycznej, jak również praktyczną znajomością prowadzenia oceny zgodności. Posiadamy nowoczesną aparaturę badawczą.