Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Oddział PREDOM od ponad 40 lat (do 2012-01-01 jako Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR) prowadzi badania bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej EMC, efektywności energetycznej, hałasu, oddziaływania pól elektromagnetycznych na ludzi wyrobów i komponentów elektrycznych:

 • sprzęt elektryczny i gazowy do użytku domowego i podobnego,
 • elektryczny i gazowy sprzęt dla handlu i gastronomii,
 • sprzęt oświetleniowy i podzespoły,
 • urządzenia elektroniczne,
 • urządzenia informatyczne, biurowe, moduły, części,
 • elektronarzędzia,
 • automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego,
 • elektryczne urządzenia pomiarowe i laboratoryjne,
 • elektryczny sprzęt do pielęgnacji terenów przydomowych,
 • podzespoły (w tym silniki elektryczne, regulatory, transformatory, łączniki, wtyczki, gniazda, wtyki etc.)

Badania wykonywane są w Laboratorium Badawczym Oddziału PREDOM posiadającym certyfikat akredytacji Nr AB 003 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji w skład którego wchodzą 3 specjalistyczne pracownie badawcze. Laboratorium jest członkiem Komitetu Laboratoriów Badawczych CTL w ramach IECEE oraz współpracuje z szeregiem laboratoriów krajowych i zagranicznych. Dalsze informacje o Laboratorium Badawczym można uzyskać po wywołaniu odnośnika LABORATORIUM BADAWCZE.

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Oddział PREDOM prowadzi certyfikację i ocenę zgodności wyrobów i komponentów elektrycznych oraz certyfikację systemów zarządzania

Certyfikacja i ocena zgodności jest prowadzona przez Biuro Certyfikacji. Dalsze informacje o Biurze Certyfikacji można uzyskać po wywołaniu odnośnika BIURO CERTYFIKACJI.

 

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Oddział PREDOM jest jednostką notyfikowaną nr 1451 w zakresie następujących Dyrektyw Nowego Podejścia (certyfikacja dla oznakowania CE):

 • Dyrektywa EMC – 2014/30/UE
 • Dyrektywa maszynowa – 2006/42/WE
 • Rozporządzenie GAR – 2016/426 dot. wyrobów zasilanych gazem
 • Dyrektywa hałasowa – 2000/14/EC
 • Dyrektywa RED – 2014/53/UE dot. urządzeń radiowych
 • Dyrektywa 92/42/EWG – dot. efektywności energetycznej wodnych kotłów grzewczych

Ponadto Łukasiewicz – IMiF Oddział PREDOM przeprowadza dobrowolną ocenę zgodności w ramach Dyrektywy LVD – 2014/35/UE

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Oddział PREDOM działa w ramach niżej wymienionych organizacji w zakresie wzajemnego uznawania certyfikatów, inspekcji w fabrykach i sprawozdań z badań :

 • IECEE – IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment – CB Scheme
 • CCA – CENELEC Certification Agreement
 • CCA – EMC Agreement – Agreement to the use of a commonly agreed Mark of conformity to European Standards for EMC
 • ETICS – European Testing, Inspection and Certification System
 • ECS – European Cerification Scheme
 • Łukasiewicz-IMiF Oddział PREDOM wykonuje certyfikację i ocenę zgodności wyrobów i urządzeń zgodnie z programami CE, ENEC, ENEC+, B, IECEE CB Scheme, CCA, CCAEMC, ZHAGA

PREDOM ma uprawnienia do wydawania certyfikatów / licencji na oznaczanie wyrobów znakiem ENEC – europejskim znakiem wysokiej jakości dla wyrobów elektrycznych świadczący o zgodności z europejskimi normami bezpieczeństwa.

PREDOM jest również uprawniony do wydawania certyfikatów na znak ENEC+ w zakresie funkcjonalności wyrobów oświetleniowych.

Na podstawie raportu z badań i certyfikatu uzyskanego w Łukasiewicz – IMiF Oddział PREDOM producent może uzyskać certyfikat zagraniczny w każdej z jednostek certyfikujących IECEE w ponad 50 krajach (więcej informacji: https://www.iecee.org)

CCA jest najstarszą umową o wzajemnym uznawaniu produktów elektrycznych w Europie (więcej informacji: https://www.cca-cert.com)

Znak certyfikacji CCA EMC umieszczony na produkcie elektrycznym dowodzi, że produkt jest zgodny z europejskimi normami kompatybilności elektromagnetycznej (więcej informacji: https://www.etics.org/page.php?p=4)

Łukasiewicz-IMiF Oddział PREDOM, jako ZHAGA Authorized Testing Center – wykonuje badania i certyfikację opraw oświetleniowych na znak ZHAGA (więcej informacji: https://www.zhagastandard.org)

Certyfikacje na zgodność z programami Łukasiewicz-IMiF Oddział PREDOM w oparciu o normy PN i EN w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej, efektywności energetycznej

Dysponujemy kwalifikowaną kadrą, legitymującą się wysokim poziomem wiedzy teoretycznej, jak również wieloletnią praktyczną znajomością prowadzenia badań, certyfikacji i oceny zgodności.

Posiadamy nowoczesną aparaturę badawczą.

Zarówno badania, wzorcowanie jak i certyfikację oraz ocenę zgodności wykonujemy z największą rzetelnością, przestrzegając zasad bezstronności, niezależności i poufności.

Sprawdzanie i wzorcowanie aparatury badawczej i pomiarowej dokonywane jest przez Laboratorium Metrologiczne. Dalsze informacje dotyczące wykonywanych sprawdzeń, wzorcowań oraz posiadanego wyposażenia pomiarowego można uzyskać po wywołaniu odnośnika LABORATORIUM METROLOGICZNE.