Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Oddział PREDOM, jako jednostka notyfikowana nr 1451, prowadzi ocenę zgodności w zakresie poniższych dyrektyw:

  • Dyrektywa EMC – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE dnia  26  lutego  2014     sprawie  harmonizacji  ustawodawstw  państw  członkowskich  odnoszących  się  do kompatybilności  elektromagnetycznej
  • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE ( z późn. zm.) wdrożona do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 2008, nr 199, poz. 1228, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie 2016/426 (GAR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE
  • Dyrektywa hałasowa 2000/14/EC i 2005/88/WE wdrożona do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202 z późniejszymi zmianami
  • Dyrektywa RED – Dyrektywa Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w  sprawie  harmonizacji  ustawodawstw  państw  członkowskich  dotyczących  udostępniania  na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE wdrożona do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami (Dz.U. 2016 poz. 878)
  • Dyrektywa 92/42/EWGwdrożona do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. nr 218, poz. 1846 z późniejszymi zmianami)

Ponadto Łukasiewicz – IMiF Oddział PREDOM przeprowadza dobrowolną ocenę zgodności w ramach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE (LVD) z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (poprzednio dyrektywa 2006/95/WE) wdrożona do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806)

 

Szczegółowe informacje nt. prowadzonej oceny zgodności znajdują się w publikacji pt. „Zasady i procedury certyfikacji wyrobów  i oceny zgodności  prowadzonej  przez  Biuro  Certyfikacji  Ł-IMiF Oddział

PREDOM” w zakładce Informator.

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA RAZ FORMULARZE WNIOSKÓW PRZEKAŻĄ PAŃSTWU NASI PRACOWNICY

tel. (+48) 22 846 54 31 w.290, 248
e-mail obr@predom.com.pl

 

 

KIEROWNIK BIURA

inż. Joanna Walczak-Złotkowska

tel. (+48) 22 846 18 26

tel. (+48) 22 846 54 31 w.290

e-mail obr@predom.com.pl