Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Oddział PREDOM, jako jednostka notyfikowana nr 1451, prowadzi ocenę zgodności w zakresie poniższych dyrektyw:

  • Dyrektywa EMC – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE dnia 26 lutego 2014 sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej
  • Rozporządzenie 2016/426 (GAR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE

Ponadto Łukasiewicz – IMiF Oddział PREDOM przeprowadza dobrowolną ocenę zgodności w ramach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE (LVD) z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (poprzednio dyrektywa 2006/95/WE) wdrożona do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806)

 

Szczegółowe informacje nt. prowadzonej oceny zgodności znajdują się w publikacji pt. „Zasady i procedury certyfikacji wyrobów i oceny zgodności prowadzonej przez Biuro Certyfikacji Ł-IMiF Oddział

PREDOM” w zakładce Informator.

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA ORAZ FORMULARZE WNIOSKÓW PRZEKAŻĄ PAŃSTWU NASI PRACOWNICY

Paweł Oziębło, 

Adam Jurak

tel. (+48) 22 846 54 31 wew. 248
e-mail obr@predom.com.pl