O FIRMIE

Badania, certyfikacja i ocena wyrobów i urządzeń – CE, ENEC, ENEC+, B, IECEE CB Scheme, CCA, CCA-EMC

Badania oddziaływania fotobiologicznego wg EN 62471

Badania efektywności energetycznej

Badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC

Badania zagadnień widma radiowego RED

Pomiary pól elektromagnetycznych EMF

 

 

ITE Oddział PREDOM od 40 lat (do 2012-01-01 jako Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR) prowadzi badania bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej EMC, efektywności energetycznej, hałasu, oddziaływania pól elektromagnetycznych na ludzi oraz certyfikację i ocenę zgodności wyrobów i komponentów elektrycznych:

 • sprzęt elektryczny i gazowy do użytku domowego i podobnego,
 • elektryczny i gazowy sprzęt dla handlu i gastronomii,
 • sprzęt oświetleniowy i podzespoły,
 • urządzenia elektroniczne,
 • urządzenia informatyczne, biurowe, moduły, części,
 • elektronarzędzia,
 • automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego,
 • elektryczne urządzenia pomiarowe i laboratoryjne,
 • elektryczny sprzęt do pielęgnacji terenów przydomowych,
 • podzespoły (w tym silniki elektryczne, regulatory, transformatory, łączniki, wtyczki, gniazda, wtyki etc.)

 

ITE Oddział PREDOM jest jednostką notyfikowaną nr 1451 w zakresie następujących Dyrektyw Nowego Podejścia (certyfikacja dla oznakowania CE):

 • Dyrektywa LVD – 2014/35/UE dotycząca sprzętu elektrycznego
 • Dyrektywa EMC – 2014/30/UE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
 • Dyrektywa RED – 2014/53/UE dotycząca widma radiowego
 • Dyrektywa maszynowa – 2006/42/WE
 • Rozporządzenie 2016/426 dotyczące urządzeń spalających paliwa gazowe
 • Dyrektywa hałasowa 2000/14/EC i 2005/88/EC dotycząca urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń
 • Dyrektywa 92/42/EWG dotycząca efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.

Badania wykonywane są w Laboratorium Badawczym PREDOM posiadającym certyfikat akredytacji Nr AB 003 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji w skład którego wchodzą 3 specjalistyczne pracownie badawcze. Laboratorium jest członkiem Komitetu Laboratoriów Badawczych CTL w ramach IECEE oraz współpracuje z szeregiem laboratoriów krajowych i zagranicznych. Dalsze informacje o Laboratorium Badawczym można uzyskać po wywołaniu odnośnika LABORATORIUM BADAWCZE BS.

Sprawdzanie i wzorcowanie aparatury badawczej i pomiarowej dokonywane jest przez Laboratorium Metrologiczne. Dalsze informacje dotyczące wykonywanych sprawdzeń, wzorcowań oraz posiadanego wyposażenia pomiarowego można uzyskać po wywołaniu odnośnika LABORATORIUM METROLOGICZNE BM.

ITE Oddział PREDOM działa w ramach niżej wymienionych organizacji w zakresie wzajemnego uznawania certyfikatów, inspekcji w fabrykach i sprawozdań z badań :

 • IECEE – IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment – CB Scheme
 • CCA – CENELEC Certification Agreement
 • CCA – EMC Agreement – Agreement to the use of a commonly agreed Mark of conformity to European Standards for EMC
 • EEPCA – European Electrical Products Certification Assotiation.
 • ECS – European Cerification Scheme

 

enecPREDOM ma uprawnienia do wydawania certyfikatów / licencji na oznaczanie wyrobów znakiem ENEC – europejskim znakiem wysokiej jakości dla wyrobów elektrycznych świadczący o zgodności z europejskimi normami bezpieczeństwa.

 


ENECplusmaly

 

PREDOM jest również uprawniony do wydawania certyfikatów na znak ENEC+ w zakresie funkcjonalności wyrobów oświetleniowych.

 


 

ITE Oddział PREDOM posiada kwalifikowaną kadrę, legitymującą się wysokim poziomem wiedzy teoretycznej, jak również praktyczną znajomością prowadzenia oceny zgodności. Posiadamy nowoczesną aparaturę badawczą.