Z uwagi na realizację przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (IMiF), oddział Predom, niniejszym przedstawia informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób, które skontaktowały się za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej www.predom.com.pl formularza kontaktowego.

I. Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, oddział Predom, z siedzibą w Warszawie, (02-255) przy ul. Krakowiaków 53, będący jednym z oddziałów IMiF wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem: 0000865821, o kapitale zakładowym w wysokości 241.536.000,00 PLN, NIP 5213910680, REGON 387374918 – dalej zwana jako „Administrator”.

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) i sposób kontaktu

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl lub poprzez przesłanie listu na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, z siedzibą w Warszawie, 02-688 przy Al. Lotników 32/46 z dopiskiem „Dane osobowe”.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe osób, które zainicjowały kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

  1. przesłania odpowiedzi na zapytanie , udzielenia informacji oraz kontaktu z osobą, której dane dotyczą – podstawę prawną stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą tj. przepis art. 6 ust 1 lit. a) RODO;
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, nałożonego na niego przez obowiązujące przepisy prawa – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c) RODO;
  3. w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. w celu wykonania analityki, czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na potrzeby wewnętrzne, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit f) RODO).

IV. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne i udostępniającym narzędzia informacyjne, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną, agencjom marketingowym i reklamowym, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi audytowe, konsultacyjne i doradcze, a także innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. W zależności od zapytania, dane osobowe mogą być przekazywane pozostałym oddziałom IMiF.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe, będą przetwarzane do czasu przedawnienia oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, które nakładają na Administratora określone prawem obowiązki.

VI. Cofnięcie zgody

Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może spowodować brak możliwości skontaktowania się z Panią/Panem i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

VII. Uprawnienia w zakresie przewarzania danych osobowych

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do wskazanego celu, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również, gdy kwestionuje Pan/Pani ich prawidłowość. W określonych prawem przypadkach, przysługuje Panu/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

VIII. Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na lub prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ma Pan/ Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie przepisu art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pana/Pani danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IX. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Skutki niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Akcjonariuszy jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podanie danych osobowych przez osoby, które zainicjowały kontakt za pośrednictwem dostępnego adresu email Administratora jest niezbędne w celu kontaktu z tymi osobami i udzielenia przez Administratora odpowiedzi na przesłane zapytanie.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.

Polityka prywatności oraz zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych znajdują się na stronie Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki, pod adresem:

https://imif.lukasiewicz.gov.pl/bip-ochrona-danych-osobowych/